Distriktstariffkonferansen 2007

I tråd med tidligere praksis skal det avholdes distriktstariffkonferanser på nyåret 2007. Dette er starten på tariffaktivitetene fram mot tariffoppgjøret i 2008. I Hordaland Sogn og Fjordane holdes konferansen 7 – 9 mars 2007.

LOK – distriktstariffkonferanser 2007

I tråd med tidligere praksis skal det avholdes distriktstariffkonferanser på nyåret 2007. Dette er starten på tariffaktivitetene fram mot tariffoppgjøret i 2008. Forbundet har gått igjennom tidligere rekkefølge for konferansene og kommet fram til følgende:
28/2 – 2. mars Distriktene Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark
7 – 9. mars Distriktene Rogaland, Hordaland/Sogn og Fjordane, Møre og
Romsdal

14. – 16. mars Distriktene Buskerud, Vestfold/Telemark, Agder

26. – 28. mars Distriktene Oslo/Akershus, Østfold, Hedmark/Oppland

Deltakelse
Vi har denne gangen valgt å gå tilbake til å avholde alle konferansene over 3 datoer. Konferansene er beregnet å kunne starte senest kl.11 første dag og avsluttes etter lunsj siste dag, normalt kl.14.00. Her må distriktene i samarbeid tilpasse dette til reisetider.

Innenfor reisefordelingen legges det opp til 40 deltakere på hver konferanse. Distriktene må selv fordele antall deltakere etter medlemstall. De store distriktene bør vurdere å stille noen plasser til rådighet for de mindre, slik at alle får en fornuftig deltakelse på konferansene. Ved nok plass på hotell og i konferansesal kan det for hver konferanse avtales at distriktene kan ha med observatører utover det fastsatte deltakerantallet. Kostnadene for observatører dekkes i helhet av det enkelte distrikt.

Kostnader
Kostnader til reise og opphold for konferansene fordeles med 60 prosent av forbundet og 40 prosent av distriktene. Distriktene/fagforeningene dekker selv kostnader for tapt arbeidsfortjeneste.

Prosedyre og temaer
Vi ber med dette distriktene om å ta kontakt med hverandre for å bli enige om hvor konferansene skal avholdes og hva som skal være distriktenes tema. Det distriktet som blir teknisk arrangør foretar bestilling av hotell og tar kontakt med forbundssekretær Jan Aasarmoen i forbundet for å avtale detaljer rundt den enkelte konferanse. For hver konferanse skal det settes opp budsjett som sendes forbundet i god tid før konferansene avholdes.
Forbundet legger opp til to – tre temaer som skal være gjennomgående for alle konferansene. Foreløpig kan vi si at det vil bli et tariffpolitisk punkt. Vi er åpne for forslag til hvilke temaer som skal være gjennomgående.

Frist for slike forslag settes til 15.desember 2006. Dette vil deretter bli behandlet i installasjonsutvalget i januar.