Likebehandling av innleide fra vikarbyrå og egne ansatte

Fra første januar 2013 skal innleide fra vikarbyrå likebehandles med egne ansatte. Det er endringer i arbeidsmiljøloven som er kommet etter innføring av vikarbyrådirektivet. Det er AML § 14-12 som er endret. §14.12a omhandler likebehandling og 14-12b omhandler tillitsvalgtes innsynsrett. Her er noen hjelpemidler

Arbeidsmiljøloven per 1.1.2013
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20050617-062.html&emne=ARBEIDSMILJ%D8LOV*&&

Veileder fra LO
http://www.lo.no/Global/Arbeidsliv/veilederWEB.pdf

Håndbok om innleie EL&IT forbundet
http://elogit.no/id/14421.0