Kontingent

Prisen på et ordinært fullbetalende medlemskap består av en kontingentdel som utgjør 1,8% av bruttolønnen, pluss en forsikringsdel.

NB! Vi gjør oppmerksom på at enkelte klubber også opererer med tilleggskontingenter ut over dette. Slike kontingenter går vanligvis til å dekke tilleggsytelser utover det fagforeningen dekker. Dette kan være høy faglig aktivitet, sosialt samvær, full lønn under arbeidskonflikt eller lignende. Tillitsvalgte i de enkelte klubbene vil kunne orientere nærmere om dette.

 


Generelt for alle medlemmer

Meld alltid fra til fagforeningen ved bytte av arbeidsgiver, militærtjeneste, arbeidsledighet eller andre forhold knyttet til medlemskontingenten. Dersom trygdekontoret står for utbetaling må den enkelte kontrollere og se til at trekk blir gjort.


Lærlinger

Lærlinger betaler bare kontingentdelen men har alle rettigheter medlemskapet kan gi. Lærlinger er fritatt fra å betale forsikringsdelen, men får likevel kollektiv hjemforsikring, grunnforsikring liv og ulykke, og reiseforsikring. Lærlingene er ikke omfattet av uføre- og ektefelleforsikring.


Elevmedlemskap

Elevmedlemskapet er gratis og gir rett til informasjon og veiledning om rettigheter og lønns- og arbeidsforhold, deltakelse på ungdomskurs, og rett til å tegne rimelig forsikring.


Studentmedlemskap

Studentmedlemskap koster for tiden 500 kroner året og inkluderer kollektiv hjemforsikring, juridisk hjelp, informasjon og rett til deltakelse på kurs. En har som studentmedlem også rett till å tegne annen rimelig forsikring.


Videreutdanning

Dersom du som tidligere yrkesaktiv medlem går over i videreutdanning på heltid er du fritatt for kontingent. Du betaler 1300 kroner året og beholder den lille forsikringspakken. Dersom du har tegnet ektefelle- og uføreforsikring må du betale den i tlllegg selv.


Arbeidsløse

Arbeidsløse er fritatt for kontingent. De første åtte ukene er arbeidsløse også fritatt fra å betale forsikringspremien. Det kan søkes forbundet om ytterligere fritak med bakgrunn i egen økonomisk situasjon. Vilkåret for kontingent- og forsikringsfritak er at du dokumenterer mottatt arbeidsledighetstrygd for foreningen. Du kan ikke melde deg inn som medlem når du er arbeidsløs.


Militærtjeneste

Medlemmer som avtjener førstegangs militærtjeneste og kun mottar dagpenger og ikke har annen arbeidsinntekt, er fritatt for kontingent og forsikringstrekk.


Permisjon

Dersom du som medlem av ulike årsaker tar permisjon fra jobben uten lønn, kan du likevel fortsatt stå som medlem. Når du har slik permisjon uten lønn og ikke har annen arbeidsinntekt, er du fritatt for kontingent, men forsikringsdelen må du betale selv.


På arbeidsavklaringspenger eller uføre

Medlemmer som er på arbeidsavklaringspenger eller som blir uføre før 67 år, er etter dokumentasjon fritatt for kontingent men betaler den forsikringspakken de har tegnet seg for fram til de blir alderspensjonister. Uførepensjonister kan likevel reservere seg mot uføre- og ektefelleforsikring og reiseforsikring.


Førtidspensjonister

Førtidspensjonister, for eksempel AFP-pensjonister, er fritatt for kontingent men betaler den forsikringspakken de har tegnet seg for fram til de blir alderspensjonister. AFP pensjonister har «den lille pakken» (kollektiv hjem med toppsikring, grunnforsikring og reiseforsikirng) som obligatorisk forsikringsordning. Ektefelle/Uføreforsikring er da en frivillig forsikring som man skriftlig kan reservere seg mot.


Alderspensjonister

Alle typer pensjonister betaler 1300 kroner året som dekker grunnforsikring, kollektiv hjem og toppsikring. For alderspensjonister over 75 år er dette gratis. For alle alderspensjonister er reiseforsikringen frivillig.

 

Oppdatert 21 januar  2019