Lønn og tarifforhold

Det er bare de fagorganiserte arbeiderne som gjennom forhandlingsretten kan påvirke lønnsnivået og arbeidsforholdene i bransjen.

Å sikre lønns- og arbeidsforhold vil alltid ha en høy prioritet i fagforeningsarbeidet.
I Norge finnes det i utgangspunktet ingen lover som sikrer folk en minstelønn, det er gjennom tariffavtaler at lønnsnivået blir fastsatt.

De seinere årene har tariffavtalene i Norge blitt forsøkt undergravd gjennom fenomenet sosial dumping. Det skjer ved at utenlandsk arbeidskraft hentes til Norge, og gies uverdige lønns- og arbeidsforhold. Fagbevegelsen har svart ved å sørge for å få deler av tariffavtalene fastsatt ved lov på en del utsatte anlegg og områder.

På Elektroarbeidernes Fagforening Vestland sitt organisasjonsområde gjelder https://elogit.no/lonn-og-arbeidsliv/tariffavtaler/landsoverenskomsten-for-elektrofagene med tilhørende avtaler som Akkordtariffen, Produktivitetsavtale onshore, Offshoreavtalen og Produktivitetsavtalen skip.

Landsoverenskomsten regulerer viktige områder som:

  • Lønnsvilkår
  • Ansettelsesvilkår
  • Fagopplæring og kompetanseutvikling
  • Arbeidstid, overtid, skiftarbeid og fritid
  • Produktivitetsavtaler
  • Reisebestemmelser, ventetid, mønstring
  • Ulempetillegg, spesielle arbeidsforhold
  • Sikkerhetsbestemmelser
  • Ferie, helligdager, velferdspermisjoner
  • Sluttvederlagsordning, Avtalefestet pensjon (AFP)

Avtalen er toårig, men lønnssatsene reguleres årlig og tilpasses lokale forhold.

Fagforeningen arbeider for åpenhet om lønns- og arbeidsforhold, og samarbeider og støtter opp om de lokale tilpasningsforhandlingene. Medlemmene får opplysninger om lønnsnivået i de ulike lokale bedriftene.

 

Oppdatert 21 januar  2019