Medlemsfordeler

Medlemskap i en arbeidstakerorganisasjon betyr først og fremst å være deltaker i et kollektiv der hovedmålet er å skape trygge rammer rundt lønns- og arbeidsforhold. Altså å sikre medlemmenes rolle som produsent. Sentrale virkemidler her er tariffavtalene og et arbeidervennlig lovverk.

Medlemsfordeler kalles gjerne de tilleggsytelsene som ut over dette enten støtter opp om medlemmenes produsentrolle, eller rollen som forbruker. Forsikringsordningene er et eksempel på det siste. Noen av medlemsfordelene er knyttet direkte til fagforeningen, mens andre er knyttet til andre organisasjonsledd. Her er noen av de medlemsfordelene et medlemskap i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland kan by på:


LO stipend for utdanning

LOs utdanningsfond yter stipend til utdanning. Søknadsfrist for helårskurs er 15 mai. Andre kurs fortløpende. Søknadsskjema skal fylles ut elektronisk hos LOs utdanningsfond https://www.lo.no/utdanningsfond/, postboks 8728 Youngstorget, 0028 Oslo. Eller ved å gå til LOs hjemmesider.


Stipend fra Elbus-midlene / Landsoverenskomstens utdanningsfond

Med bakgrunn i Landsoverenskomstens avtale om Elbus-ordningen kan det søkes om stipend til dekning av støtte til livsopphold i forbindelse med etterutdanning. Ta kontakt med fagforeningen eller forbundskontoret for mer informasjon. Administrasjon og forvaltning av ordningen er tillagt installasjonsutvalget for Landsoverenskomsten for elektrofagene i EL og IT Forbundet.


Kursvirksomhet

Fagforeningen arrangerer jevnlig kurs i tillitsvalgtopplæring og tariffavtalene. I samarbeid med andre og fagbevegelsen ellers, tilbys både kortere og lengre opplæring. Innimellom arrangeres også spesielle kurs knyttet til aktuelle tema.


Økonomisk støtte ved arbeidskonflikt

Under lovlig streik eller ved lockout, yter forbundet økonomisk støtte til medlemmene som rammes. Elektroarbeidernes Fagforening har egen streikekasse og kan derfor yte økonomisk støtte utover det forbundet fastsetter, og noen klubber har i tillegg også egne streikekasser. Uorganiserte som blir rammet av streik eller lockout, eller som blir permittert som følge av dette vil heller ikke kunne få arbeidsledighetstrygd.


Økonomisk støtte til klubbene

Fagforeningen støtter aktiviteten i klubbene på de enkelte bedriftene, ved å gi tilskudd til driften etter Vedtekter Klubbtilskudd 2018 fastsatt av representantskapet. Det skjer ved et fast tilskudd per medlem. I tillegg tildeles det etter søknad ekstratilskudd til klubber med definerte behov.


Frikjøp av tillitsvalgte

Fagforeningsarbeid er frivillig arbeid, og engasjement skal oppmuntres. Foreningen bestreber seg på at tillitsvalgtarbeidet som utføres for fagforeningen i minst mulig grad skal være en belastning for den enkelte tillitsvalgte. Du kan derfor regne med å få dekket tapt arbeidsfortjeneste, etter egne satser og retningslinjer, for møter, konferanser, kurs eller ved utøvelse av ulike verv eller annet arbeid for fagforeningen.


Støtte til medisinutgifter for hele familien

Elektroarbeidernes Fagforening Vestland har opprettet en medisinkasse som yter tilskudd til utgifter til reseptbelagt medisin for medlemmets familie etter nærmere retningslinjer. Det ytes også tilskudd til briller som ødelegges ved uhell, og til fysikalsk/kiropraktisk behandling. Vedtekter og tilskudd fastsettes av representantskapet og administreres fra Stord. Vedtekter Medisinkasse 2018


Juridisk hjelp

Enten det gjelder yrkesskade eller dersom du i arbeidsforhold eller som tillitsvalgt blir utsatt for trakassering eller en behandling som krever rettslig forfølging, er det trygt å vite at du har en sterk organisasjon i ryggen. Fagforeningen kan hente juridisk hjelp enten fra LO eller utenfor i saker som både gjelder lov- og avtaleverket i arbeidslivet.
Som medlem i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland kan du også få tilskudd til juridisk veiledning uansett årsak, etter Vedtekter Juridiskhjelp 2018 gitt av representantskapet.


Medlemsblad

Som medlem mottar du EL og IT Forbundets medlemsblad Nettverk. Du mottar også Elektroarbeidernes Fagforening Vestland sitt medlemsblad Montørforum. Her får du blant annet informasjon om aktiviteten i fagforeningen og om hvilke saker det jobbes med. Du kan også selv ta del i debatten ved selv å skrive. Er du tilsluttet en større klubb kan du også regne med å motta en egen klubbavis. Fagforeningen sender også informasjonsskriv når det er nødvendig å informere deg hurtig om viktige saker.


Forbrukertilbud gjennom LO-Favør

Gjennom LO-medlemskapet får du tilgang til en rekke forbrukertilbud som er eksklusive for medlemskapet. Dette kan du lese mer om på på LO-favør sine nettsider.


Avtalefestet pensjon

Denne ordningen åpner for at man kan gå av allerede ved fylte 62 år, og gjelder fram til normal pensjonsalder som er 67 år. Avtalefestet pensjon (AFP) gjelder bare for bedrifter som har tariffavtaler med fagforbund som er tilsluttet LO.


Sluttvederlagsordning

Denne ordningen er et økonomisk bidrag til arbeidstakere over 50 år som mister arbeidet som følge av innskrenkinger eller kronisk sykdom. Avtalen gjelder i bedrifter der det er inngått tariffavtale som omfatter sluttvederlagsordningen mellom LO og NHO. Landsoverenskomsten for elektrofagene er en slik tariffavtale.


Sosialt fellesskap

Som aktiv deltaker i det faglige arbeidet blir du også en del av et sosialt fellesskap og et godt kameratskap. Hvor mye du gjør ut av det er også opp til deg selv. Elektroarbeidernes Fagforening Vestland arrangerer sammenkomst for hele familien 1. mai, og har egne arrangement for å hedre våre jubilanter. Fagforeningen har også en aktiv pensjonistgruppe.

 

Oppdatert 18. januar 2019