Medlemskap og yrkesskadeforsikring

Siden 1990 har alle arbeidsgiverne i Norge vært pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Siden yrkesskadeområdet slik delvis er privatisert er det viktig å være oppmerksom på at forsikringsdekningen nødvendigvis også er ulik. Spesielt gjør vi oppmerksom på at klubben undersøker om yrkesskadeforsikringen dekker oppmøte på annet arbeidssted og transportforhold knyttet til dette, noe som er svært aktuelt for medlemmene i vår yrkesgruppe.

Et annet forhold som understrekes er viktigheten av straks å melde fra at en skade faktisk er en yrkesskade. Av erfaring vet vi at det bevisst blir sådd tvil omkring yrkesskader. Bedriftenes ansvar i slike forsikringssaker, går ikke lenger enn pålegget om å tegne forsikring og å betale forsikringspremien. Skadesakene blir i realiteten et forhold mellom den skadde og forsikringsselskapet, og da kan det være vanskelig å stå alene.

Medlemskap i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland gjør at dere som klubb kan søke råd om dekningen og aktuelle tilleggsforsikringer av yrkesskadeforsikringen, og ikke minst søke juridisk bistand i forbindelse med skadeoppgjør.


Yrkesskadeerstatning betyr

 • Grunnerstatning – Dekker sammen med yrkesskadefordeler fra trygdekontoret inntektstap fram til pensjonsalder.
 • Dersom den medisinske invaliditeten overstiger 14 prosent gis det rett til menerstatning fra NAV og menerstatning fra forsikringsselskapet. Menerstatning skal kompensere for tapt livsutfoldelse.


Hva kan du vente som medlem hos EL og IT Forbundet?

 • Medlemmer i EL og IT Forbundet som blir utsatt for yrkesskade vil få bistand ved henvendelse til distriktskontoret.
 • Målet med bistanden er å få ut den økonomiske erstatningen.
 • Bistanden innebærer å en formell skriftlig henvendelse til Forbundet sentralt for å få advokat på saken. Dette vil være en advokat fra LOs juridiske avdeling, eller fra et samarbeidende advokatkontor.
 • Advokatutgifter som har påløpt før saken ankommer Forbundet og LOs juridiske vil ikke bli dekket.
 • Distriktskontoret har i mange saker, der det har vært behov for løpende oppfølging vært bindeleddet mellom medlemmet og advokaten.


Viktig yrkesskadeforsikringssjekk

Bedriftenes obligatoriske yrkesskadeforsikring dekker arbeid på bedriften der du er ansatt. Men de fleste av våre medlemmer møter gjerne direkte på jobb helt andre steder, der arbeidet skal utføres. For at yrkesskadeforsikring skal gjelde ved oppmøte på annet arbeidssted enn der du er ansatt må/skal bedriften tegne tilleggsforsikring som dekker dette. Det er ikke sikkert at dette er gjort og det er ikke bra viss uhellet er ute. Sørg derfor for å få undersøkt i bedriften din at slik forsikring er på plass. Etter Landsoverenskomsten §3.H.7. skal bedriften tegne en forsikringsordning som gir den samme økonomiske dekning som yrkesskadeforsikringen ved annet oppmøte enn bedriften.


Viktig å huske når skade har skjedd

 • NAV må få melding om skaden innen 6 dager fra bedriften på RTV skjema 11.01A. Skaden må godkjennes av NAV som yrkesskade.
 • Yrkesskadeforsikringsselskapet må få melding om skaden så fort som mulig på sitt skjema.
 • Ta kopi av alle brev som blir sendt til NAV og forsikringsselskap. Ta vare på sykemeldinger og kvitteringer for utgifter som NAV ikke dekker, slik som medisiner, behandlinger, innleie av arbeidskraft og annet. Utgifter tNAVikke dekker kan det være store muligheter for at forsikringsselskapene dekker.
 • Søk NAV om menerstatning, når den medisinske uførhetsgrad foreligger og er over 14 %.
 • Sørg for å skaffe tilveie de fullstendige forsikringsvilkårene som gjaldt da skaden oppsto. Både for yrkesskadeforsikringen, bedriftens uføreforsikringer (om de har ), egne uføreforsikringer, eller andre forsikringer som kan komme til anvendelse, for eksempel gjeldsforsikring.
 • Be legene på et så tidlig tidspunkt som mulig dokumentere i legejournalen at skadene skyldes yrkesskaden.
 • Når menerstatning er godkjendt hos NAV søk menerstatning hos yrkesskadeforsikringsselskapet.
 • Lag en egen mappe og arkiver alle dokumenter kronologisk.
 • En kan være helt sykemeldt i ett år. Etter det vil NAV vurdere restarbeidsevnen for å få vite om en kan fortsette i samme stilling eller om en må skaffe seg et nytt utdanningsløp mot et lettere arbeid, eller om det ikke er noen restarbeidsevne igjen.
 • Dersom det klarlegges tidlig i sykdomsforløpet at en vil komme til å måtte ha lettere arbeid er det en fordel å komme i gang med utdanningen så fort som mulig, gjerne i sykemeldingsperioden.
 • Avslag av godkjenning av yrkesskade kan ankes til fylkestrygdekontoret. Avslag her kan ankes til trygderetten. Trygderettens avgjørelser kan ankes inn for lagmannsretten. En yrkesskadesak kan ankes inn for lagmannsretten.


Les mer om yrkesskader i:

 

Oppdatert 27. april 2016