Nils Gunnar skriver om kvalifikasjonsforskriften og elsikkerhet

Nils Gunnar Knutsen har skrevet en artikkel til sommerens utgave av Montørforum som omhandler kvalifikasjonsforskriften og elsikkerhet. Du kan allerede nå lese artikkelen her på websiden.

Kompetanse og kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk (FKE- saken)

Hva saken gjelder

Myndighetene har over lengre tid arbeidet med revisjon av Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE). Denne forskriften er svært viktig for våre medlemmer i elektrobransjen. Det er viktig at den ikke blir liberalisert slik at det kan føre til mindre sikkerhet ved bruk av, og arbeid på elektriske installasjoner. Forskriften har vært til utarbeidelse hos Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB). Den har vært oversendt Justisdepartementet og er nå kommet tilbake til DSB, før den blir lagt ut på høring. Dette vil bli en kampsak i tiden fremover da ingen av våre krav er blitt tatt hensyn til, verken hos DSB eller hos Justisdepartementet. Myndighetene har til intensjon å fjerne kravet om at elektrofagfolkene som er ansvarlige, og som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og utstyr, skal være ansatt i virksomheten som forestår. Elektroarbeidernes Fagforening mener dette vil gå utover elsikkerheten.

Vi har fremmet følgende krav

Installatør skal være ansatt i samme bedrift som montør

Installatør skal være ansatt i 100 prosent stilling

Inn- og utleie skal kun foregå mellom bedrifter som har installatør og er godkjente opplæringsbedrifter.

Utenlandske elektrikere må gjennomføre en egnethetstest før de blir godkjent hos DSB

Den nye forskriften må ha et navn som gjenspeiler at det er kvalifikasjon for elektrofagfolk.
Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten?
Elektroarbeidernes Fagforening er opptatt av elsikkerheten. For å opparbeide god elsikkerhet i en virksomhet er det viktig med gode rutiner og et klart regelverk. Like viktig er den dialogen og den enigheten som oppstår mellom ledelse og ansatt og mellom ansatte om hvordan regelverket skal forstås og etterleves. Dette blir best ivaretatt gjennom fast ansettelse i virksomheter som påtar seg og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og utstyr. Dette demmer også opp for at installatøren fritt frem kan hente inn folk uten å ansette dem, noe som åpner for kontraktørvirksomhet og innleie fra bemanningsbyråer. Like viktig er det at den faglige ansvarlige i virksomheten (installatøren) som påtar seg og utfører slikt arbeid skal være sentral i forhold til å ivareta elsikkerheten på en betryggende måte. Den beste måten å sikre kompetanse på vil være gjennom fast ansettelse i virksomheten.

Mobilisere medlemmene
Da ingen av våre krav har blitt tatt hensyn til vil det bli full mobilisering av medlemmene. Det ble avholdt medlemsmøter i begge fylker i april måned. Partikontorene til de rødgrønne i begge fylker er besøkt og det foreligger planer om en delegasjon til Stortinget.